top of page
  • cij733

Barnehagen for en ny tid - Digitale verktøy


Barn med smart-vest som bruker Beehive Project AS.
Her utforsket et barn, iført en Beehive-vest, sauer på tur. Foto: Espira

Barnehagen står ovenfor store utfordringer som i stor grad retter seg mot bemanning. Færre velger utdanningen, ansatte gir seg tidlig og høyt press på ansatte koster staten 2,4 milliarder årlig i sykefravær. Regjeringen la frem en strategi i 2021 som skulle sørge for et kvalitetsløft i norske barnehager. Denne strategien ble revidert i 2023 med samme overordnet mål. Kunnskapsdepartementet peker på økt kunnskap som riktig løsning, foreldre og ansatte peker på flere ansatte. Når både kompetanse og ansatte er en begrenset ressurs, må vi se på hvordan vi kan styrke og avlaste de ansatte – for å gi barna den hverdagen de fortjener.


Tidlig innsats:

Prinsippet «tidlig innsats» har siden tidlig 2000-tallet, vært viktig i skole og barnehagesammenheng for å fange opp problemer og vansker for barn, så tidlig som mulig. Som første del av utdanningsløpet, ser regjeringen behov for å prioritere barnehagen langt høyere enn før. I tråd med kunnskap om barnehagens betydning, vil regjeringen nå investere enda mer i disse viktige årene for barnet. Måten de primært vil gjøre det på, er å bygge et sterkere lag rundt barna, med enda flere barnehagelærere og økt kompetanse for alle ansatte.

En forutsetning for et barnehagetilbud med høy kvalitet, er ifølge Kunnskapsdepartementet at de ansatte har god kompetanse og utvikler kvaliteten sammen i profesjonelle lærings- fellesskap. Det er derfor viktig for regjeringen å øke kompetansen i barnehagen, samtidig som de ansatte får tillit til å bruke sin tid og fagkunnskap sammen med barna. Regjeringen peker på manglende kompetanse som den viktigste faktoren.


Foreldreopprøret:

Med en ambisjon om at enda flere barn skal gå i barnehage før skolestart, er det også behov for enda flere ansatte. De siste årene har åpningstidene vært lenger, sykefraværet høyt og antall barn i barnehage har økt. Et økende press på ansatte, som ikke strekker til i hverdagen sin, resulterer i at sykefraværet i barnehagesektoren er dobbelt så høyt som snittet i Norge. Det er ekskludert egenmelding. Sykefraværet koster staten en svimlende sum på 2,4 milliarder årlig. Ansatte og foreldre fortviler, mens barnet sitter igjen som taperen, som ikke får den trygge oppfølgingen og omsorgen de trenger. Barnehageansatte må prioritere hvilke barn de skal gi oppfølging og oppmerksomhet til. De ansatte må velge «hvem som skal få trøst, hjelp inn i leken eller hjelp til å håndtere både gode og vonde følelser».

De siste to årene har vi sett en dupp i antall søkere på barnehageutdanning, på henholdsvis -25% og -16%. Færre ønsker å bli barnehagelærere. Det er også en trend at de som jobber i barnehage og velger å ta mastergrad, ikke kommer tilbake til barnehagen igjen. Ansatte i barnehage har en avgangsalder på under 60 år i snitt. På toppen av dette, velger staten å gjøre kutt i private barnehagers insentiv til drift, og pensjonsordningene for deres ansatte. Kompetente ansatte vil vi argumentere for at føyer seg i andre-rekke, og bør prioriteres når NOK ansatte er på plass.

Barnehagen må i større grad utforske digitale verktøy i sin drift for å styrke de ansatte. «Beehive» er et produkt som omfavner de ansatte som i dag opplever høyt press, og gjennom deler av dagen optimaliserer rutiner som i dag er oppmerksomhet- og tidkrevende.


Digitale verktøy:

Fordelene med produktet er mange: - Grobunn for enda flere turer

- Mer varierte turer

- Mer kontakt med urørt natur, ikke avhengig av fysiske gjerder

- Effektiviserer telling

- Gir de ansatte mer tid til pedagogisk arbeid med barnet

- Barna er tryggere

- Sikkerhetsnett for ansatte, reduserer stress

-Potensialet til å kunne identifisere endret bevegelsesmønster

-Utenforskap/mobbing

- Akutte farer


Det er urovekkende mange barn som kommer bort fra gruppen og ansattes kontroll på tur. Mørketallene er skyhøye. Erfaring viser at dersom et barn forsvinner, kan det med dagens rutiner ta opp mot 60 minutter før man oppdager at barnet er borte.

Beehive leverer et virtuelt gjerde som barnehagen har med seg hvor og når som helst. Når barnehagen skal på tur, tar barna på seg en smart-vest som kommuniserer med mobil-applikasjonen. De ansatte kan enkelt tegne opp et område i vår mobil-applikasjon. Dersom en vest beveger seg over det definerte området til den ansatte, vil de bli varslet om dette.


Mer tid i naturen

Strategiplanen sier blant annet: «Kontakt med natur stimulerer lek og barns utvikling, og bidrar til å øke barns forståelse og interesse for naturen. Barnehagens fysiske miljø skal være trygt og utfordrende og gi barna allsidige bevegelseserfaringer. Rammeplanen for barnehagen sier at barn i barnehagen skal

få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold, og at barnehagen skal bidra til at barna opplever tilhørighet til naturen». Beehive Project legger til rette for å gå på tur hyppigere og på mer varierte turer. Ved den økte kontrollen som Beehive leverer, kan barnehagene gå flere turer i urørt natur, hvor det ikke er fysiske gjerder til stede.


Mer tid med barna

Mange ansatte og foreldre opplever at det er for få ansatte på jobb i barnehagene, særlig i deler av barnehagedagen. Innspillene knytter dette blant annet til lange åpningstider, store barnegrupper, sykefravær, mangel på̊ vikarer og at de ansatte må̊ gjøre oppgaver som ikke er knyttet til pedagogisk arbeid. Litt over halvparten av de ansatte har et positivt samspill med barna gjennom dagen. Mange av barnehagene er for dårlige til å støtte relasjonene mellom barn på̊ samme alder.


Vi har identifisert at på turer vil en ansatt miste opp mot 50% av tiden sin ute med barna, på å se ned i telefonen for å telle. Dette kan Beehive forbedre og heller gi 91% av tiden sammen med barnet. Vi kutter altså tiden man bruker på telling betraktelig ved å effektivisere tellerutinene – for å frigjøre mer tid til å være sammen med barnet. Dersom Barnehagen er på tur i 12 timer ila en uke, vil per i dag 6 av de timene gå i telling. I tillegg til å få mye mer tid med barna, vil vi ved avvik, redusere bortetiden fra opp mot potensielt 60 minutter, til 1 minutt.


Forebygge utenforskap og mobbing

Aktivitetsplikten skal sikre at barnehagen følger med på hvordan barna har det i barnehagen, og at barnehagen setter inn egnede tiltak når et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Reglene skal bidra til at alle barn opplever at barnehagen er et sted der det er trygt og godt å være og et miljø der de opplever tilhørighet, mestring og trivsel.


Innovative tilnærminger mot 2030

I møte med bemanningsproblemer og høyt arbeidspress i barnehagesektoren, er det avgjørende å finne løsninger. Regjeringens strategi vektlegger økt kunnskap og flere ansatte, men begrensede ressurser krever innovative tilnærminger. Beehive er et fremtidsrettet verktøy som effektiviserer rutiner, gir mer tid med barna og spiller en viktig rolle i forebyggingen av mobbing. Samlet sett styrker dette barnehagen og fremmer barnas trivsel og utvikling. Beehive Project representerer en betydelig forbedring ved å gi både ansatte og barn et tryggere miljø, for å støtte deres velvære og utvikling. Vi vil bidra mot barnehagen for en ny tid, med Digitale verktøy

CEO - Christian Johannessen

Denne teksten er skrevet av Daglig leder i Beehive Project AS Christian Johannessen christian@beehiveproject.no www.beehiveproject.no168 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page